Czy Scrum Master wnosi wartość do projektu?

Czy Scrum Master wnosi wartość do projektu?

Tytułowa hipoteza postawiona została nieco prowokacyjne, ale czytając dziesiątki publikacji naukowych na temat wpływu różnych stylów przywództwa na wdrażanie innowacji, nie mogłem uciec od wrażenia, że coś jest na rzeczy. Mam wrażenie, że rola Scrum Mastera (SM) albo jest pomijana, albo tak naprawdę jej wpływ na efektywność zespołu jet pomijalny.

Gdy zadałem sobie samemu pytanie, co by się stało z zespołami zwinnymi, gdyby nie było SM, ale byłby dostępny menedżer wyposażony w decyzyjność i reprezentujący styl transformacyjny, to doszedłem do konstatacji, że w sumie brak lidera jest o wiele większym problemem niż brak SM. Postaram się przytoczyć poniżej moje argumenty.

Na samym końcu tego artykułu przytaczam fragmenty, w których Scrum Guide odnosi się do roli Scrum Master, aby doprecyzować o jakiej roli jest tu mowa. W praktyce ludzie o takich tytułach w umowie o pracę pełnią rozmaite role, jak kierownicy projektów, liderzy zespołów technicznych, dyrektorzy, ale dla porządku będę odnosił się w tym tekście do wyidealizowanej definicji wziętej ze Scrum Guide.

Według źródła Scrum Master nie jest menedżerem w żadnym aspekcie związanym z decyzyjnością wokół projektu poza wspieranie miłej atmosfery, coachowanie i szkoleniem ze Scruma oraz eliminacją przeszkód ograniczających postęp zespołu. Według przewodnika SM odpowiada za efektywność zespołu, ale jest to dość enigmatycznie opisane jako stwarzanie odpowiednich warunków. Nie ma wskazania, jak umocowany decyzyjnie miałby być SM, jakie decyzje należą do jego wyłącznej kompetencji.

W przewodniku nie zakłada się, że SM jest właścicielem biznesowym wizji projektu, podejmuje decyzje odnośnie kierunku prac, przyznaje zasoby do projektu, rozwiązuje konflikty związane z techniczną wykonalnością, zapewnia finansowanie projektu, zmienia priorytety prac, podejmuje decyzje kadrowe w zespole, zaciąga zobowiązania w imieniu organizacji na zewnątrz (kontrakty), buduje narzędzia motywacyjne. Tego wszystkiego nie robi. To robią prawdziwi liderzy.

To doprecyzowanie było mi potrzebne, aby zagłębić się w problematykę tego, czy SM daje wartość. Tytułowa hipoteza odnosi się do tej wyidealizowanej definicji SM, a nie praktyki, w której SM jest kierownikiem projektu lub innym menedżerem.

Badań wokół wpływu lidera na zespół jest wiele. Sam zapoznałem się z artykułami, w których omawia się badania na około 100 tysiącach ludzi łącznie. Literatura naukowa jest pełna analiz na temat wpływu różnych stylów przywódczych na zespoły ludzkie. Z racji pisania książki i projektach odkrywających coś, skupiłem się na lekturze dotyczącej wpływu liderów na innowacyjność. Według dziesiątek artykułów rola lidera, szczególnie transformacyjnego, jest krytyczna dla powstawania innowacji. Zachęca ludzi, eliminuje negatywne zachowania, nadaje kierunek, zmusza do proaktywności, motywuje pozytywnie itd. Lider transformacyjny, paradoksalny, oburęczny, autentyczny pomaga w zespołach projektowych wytwarzać innowacje. Jednak jest to lider rozumiany jako właściciel kierunku, celu działania i mający decyzyjność. Jedno ze słynniejszych badań projekt Oxygen realizowany w Google (link) pokazał, że menedżerowie dodają wartość do zespołu.

Natomiast niewiele publikacji udało mi się znaleźć na temat zespołów projektowych działających bez lidera. Literatura naukowa używa tu terminu shared leadership. Tyle, że shared leadership oznacza, że to zespół piastuje funkcje przywódcze a nie SM. Zatem znowu nie ten kierunek poszukiwań.

Wyszukiwanie w Researchgate i Academia tematu wpływu SM na efektywność zespołu zwróciło mniej niż 10 artykułów. To bardzo mało, porównując tą liczbę do liczby artykułów na temat roli lidera w zespole. Szczególnie zabawny wydał mi się wniosek z jednego badań ankietowych prowadzonego na 67 osobach. „Scrum Master miał tendencję do oceniania siebie wyżej niż zespół ocenił odpowiedniego Scrum Mastera, podczas gdy Scrum Master miał tendencję do oceniania zwinnego zespołu niżej.” Heh! Jedno z większych badań prowadzone na 5000 ludzi i 2000 zespołów, prowadzone przez 7 lat pokazuje rozmaite czynniki wpływające na efektywność zespołów, ale pomija rolę SM. Interpetuję, że pośrednio wspomina o tej roli pod hasłem „management support”, ale znaczenie „management support” jest dużo szersze. Z resztą jego wpływ na zespól jest przeciętny jedynie w obszarze autonomii zespołu, w pozostałych badanych obszarach (ciągłe doskonalenie, zainteresowanie interesariuszy, responsywność) jest niski. Jako ciekawostkę dodam, że największy wpływ ma autonomia zespołu na jego ciągłe doskonalenie. Innymi słowy, zespoły wyposażone w autonomię, chętniej się doskonalą.

Sądzę, że aby lider faktycznie wpływał na efektywność zespołu zwinnego, musi być wyposażony w decyzyjność. To musi być decyzyjność w obszarze celów projektu i wizji rozwoju firmy, zapewnienia zasobów ludzkich, maszynowych i finansowych, polityki wokół projektu, kierowania ludźmi, motywowania ich i rozwiązywania sporów. Jeżeli brakuje któregoś z tych obszarów u SM, to moim zdaniem jego wartość jest znikoma. Sama facylitacja, coaching i przypominanie o zasadach Scrum, to moim zdaniem za mało, aby wpłynąć na efektywność zespołu zwinnego.

Znikoma, ale nie zerowa. Bowiem na początku stosowania Scruma potrzeba kogoś, kto wejdzie w rolę trenera i nauczy, jak stosować tą metodykę.

Rola Scrum Master wg Scrum Guide

„Scrum wymaga, aby Scrum Master przyczyniał się do tworzenia środowiska, w którym:

 1. Product Owner porządkuje pracę potrzebną do rozwiązania złożonego problemu, tworząc Product Backlog.
 2. Scrum Team przekształca wybraną część tej pracy w wartościowy Increment w trakcie Sprintu.
 3. Scrum Team oraz jego interesariusze sprawdzają efekty i dostosowują swoje działania na potrzeby kolejnego Sprintu.
 4. Powtórz

Scrum Master ponosi odpowiedzialność za to, aby Scrum był stosowany zgodnie z tym, co zostało opisane w tym Przewodniku. Realizuje to zadanie, pomagając wszystkim w zrozumieniu teorii i praktyki Scruma, zarówno w samym Scrum Teamie, jak i w organizacji.

Scrum Master ponosi odpowiedzialność za efektywność Scrum Teamu. Czyni to poprzez stwarzanie mu odpowiednich warunków do poprawy stosowanych przez niego praktyk, zgodnie z regułami Scruma. Scrum Masterzy to prawdziwi liderzy działający na rzecz Scrum Teamu, jak i szerzej rozumianej organizacji.

Scrum Master wspiera Scrum Team na kilka sposobów, m.in.:

 • instruuje członków zespołu, na czym polega samozarządzanie i interdyscyplinarność;
 • pomaga Scrum Teamowi skupić się na wytwarzaniu wartościowych Incrementów zgodnych z Definicją Ukończenia;
 • sprawia, że przyczyny ograniczające postępy Scrum Teamu zostają usunięte; oraz
 • dba o to, aby wszystkie wydarzenia scrumowe się odbywały, były konstruktywne i produktywne
 •  oraz by mieściły się w wyznaczonych ramach czasowych.

Scrum Master wspiera Product Ownera na kilka sposobów, m.in.:

 • pomaga znajdować techniki pozwalające na skuteczne określenie Celu Produktu oraz zarządzanie Product Backlogiem;
 • pomaga Scrum Teamowi zrozumieć potrzebę jasnego i zwięzłego formułowania elementów Product Backlogu;
 • pomaga wprowadzać empiryczne podejście do planowania pracy nad produktem w złożonym środowisku; oraz
 • wspomaga współpracę z interesariuszami, kiedy zostanie o to poproszony lub kiedy zachodzi taka potrzeba.

Scrum Master wspiera organizację na różne sposoby, m.in.:

 • przewodzi organizacji, szkoli i instruuje ją w procesie wdrażania Scruma;
 • planuje i doradza w wykorzystaniu Scruma w organizacji;
 • pomaga pracownikom i interesariuszom w zrozumieniu oraz stosowaniu empirycznego podejścia do złożonych problemów; oraz
 • usuwa bariery pomiędzy interesariuszami a Scrum Teamami.”

Literatura

 • Acar S., et.al: Socio-Economic Status and Creativity: A Meta-Analysis, Journal of Creative Behavior, Vol. 0, 2022.
 • Amabile, T. M.: Motivating Creativity in Organizations: On doing what you love and
 • loving what you do. California Management Review, 40: 39-58, 1997.
 • Anderson N., Potocnik K., Zhou J.: Innovation and Creativity in Organizations: A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework, Journal of Management 40 (5), 2014.
 • Benabdelhadi A.: An investigation of the theoretical links between creativity and innovation in
 • Organisations, African Scientific Journal, Vol : 3, Numéro 14 , Octobre 2022.
 • Bledow, R., Frese, M. and Mueller, V. (2011), „Ambidextrous leadership for innovation: the influence of culture”, Mobley, W.H., Li, M. and Wang, Y. (Ed.) Advances in Global Leadership (Advances in Global Leadership, Vol. 6), Emerald Group Publishing Limited, Leeds, pp. 41-69.
 • Brughmans I.: Paradoxical Leadership. How to Make Complexity an Advantage, University of Toronto Press 2023.
 • Choi J.: Individual and Contextual Predictors of Creative Performance: The Mediating Role of Psychological Processes, Creativity Research Journal, Vol. 16, Nos. 2 & 3, 187–199 2004.
 • Gumusluoglu L., Ilsev A.: Transformational Leadership and Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for Innovation, The Journal of Product Innovation Management, 26:264-277, 2009.
 • Har M., Sadikin A.: The Effect of Authentic Leadership in Increasing Employees’ Psychological Capital and Creativity Moderated by Job Satisfaction, International Journal of Scientific Research and Management, Volume 09, 2021.
 • Hu H., Gu Q., Chen J.: How and when does transformational leadership affect organizational creativity and innovation?, Nankai Business Review International Vol. 4 No. 2, 2013.
 • Hulsheger U., Anderson N.: Team-Level Predictors of Innovation at Work: A Comprehensive Meta-Analysis Spanning Three Decades of Research, Journal of Applied Psychology, Vol. 94, No. 5, 1128–1145, 2009.
 • James M.,  Badri S., Ramos H.: Linking middle-managers’ ownership feelings to their innovative work behavior: the mediating role of affective organizational commitment, Journal of Management & Organization January 2022.
 • Jesus S., Rus C., Lens W., Imaginario S.: Intrinsic Motivation and Creativity Related to Product: A Meta-analysis of the Studies Published Between 1990–2010, Creativity Research Journal, 25(1), 80–84, 2013.
 • Jung K., Kang S., Choi S.: Paradoxical Leadership and Involvement in Creative Task via Creative Self-Efficacy: A Moderated Mediation Role of Task Complexity, Behav Sci (Basel). Oct 2022.
 • Lee A, Lyubovnikova J, Zheng Y and Li ZF: Paradoxical leadership: a meta-analytical review. Front. Organ. Psychol, 2023.
 • Muceldili B., Turan H., Erdil O.: The Influence of Authentic Leadership on Creativity and Innovativeness,  Social and Behavioral Sciences 99, 673 – 681, 2013.
 • Mustafa M., Badri S.: Linking middle-managers’ ownership feelings to their innovative work behavior: the mediating role of affective organizational commitment, Journal of Management & Organization · January 2022.
 • Ononye U.: Authentic Leadership, Leader- Member Exchange, Job Thriving and Creativity Nexus from Public Organisation Context, European Journal of Management Issues, Volume 31(2), 2023.
 • Pirola-Merlo A., Mann L.: The relationship between individual creativity and team creativity: aggregating across people and time, Journal of Organizational Behavour 25, 235-257, 2004.
 • Price C.: Leadership and the art of plate spinning, McKinsey Quarterly, November 1, 2012.
 • Scott-Young C., Maged G., Grisinger A.: Shared leadership in project teams: An integrative multi-level model and research agenda, International Journal of Project Management, 37(4):565– 581, 2019.
 • Rosing K. et al.: Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership, The Leadership Quarterly 22 (2011) 956–974, 2011.
 • Se-Hyung D., Longzhu D., Nahm A., Gyu-Chang Y.: Fostering innovation and involvement in problem solving through trust and psychological safety: The role of paradoxical leader behaviors, Asia Pacific Business Review 29(2), June 2021.
 • Semedo A. i inni: Effects of authentic leadership, affective commitment and job resourcefulness on employees’ creativity and individual performance, Leadership & Organization Development Journal Vol. 37 No. 8, pp. 1038-1055, 2016.
 • Sun M., He K., Wen T.: The Impact of Shared Leadership on Team Creativity in Innovation Teams—A Chain Mediating Effect Model, Sustainability 15, 1212, 2023.
 • Spiegler S., Graziotin D., Heinecke C., Wagner S.: A Quantitative Exploration of the 9-Factor Theory: Distribution of Leadership Roles between Scrum Master and Agile Team, 2020.
 • Tetlock P.: Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know?, Princeton University Press 2017.
 • Tierney P., Farmer S.M., Graen G.B. An Examination of Leadership and Employee Creativity: The Relevance of Traits and Relationships. Pers. Psychol. 1999.
 • Tierney P., Farmer S.M. Creative Self-efficacy: Its Potential Antecedents and Relationship to Creative Performance, Academy of Management Journal 2002.
 • Yuosre B, Saeed F.: Transformational leadership and innovative work behavior, Industrial Management & Data Systems, Vol. 114 Iss 8 pp. 1270 – 1300, 2014.
 • Verwijs C., Russo D.: A Theory of Scrum Team Effectiveness, ACM Transactions on Software Engineering and MethodologyVolume 32 Issue 3 Article No.: 74pp 1–51, 2023.
 • Wang X., Kim T., Lee D.:Cognitive Diversity and Team Creativity: Effects of Team Intrinsic Motivation and Transformational Leadership, Journal of Business Research 69(9), March 2016.
 • Wendy S., Marianne L.: Both/And Thinking: Embracing Creative Tensions to Solve Your Toughest Problems,  Harvard Business Review Press 2022.
 • Xiaosong L.: The State of Shared Leadership Research, Frontiers in Business, Economics and Management Vol. 10, No. 2, 2023.
 • Zhang Y., Waldman D.A., Han Y.L., Li X.B. Paradoxical Leader Behaviors in People Management: Antecedents and Consequences, Academy of Management Journal 2015.
 • Zeb A., Abdullah N., Hussain A., Safi A.: Authentic leadership, knowledge sharing, and employees’ creativity, Management Research Review · December 2019.
Symulacja Scrum dla młodzieży

Symulacja Scrum dla młodzieży

Ostatnio podjęliśmy się nowego wyzwania. Stworzenia symulacji adresowanej do młodzieży ze szkół średnich. Symulacja miałaby za zadanie przybliżać w praktyczny sposób współpracę w zgodzie ze Scrum.

Jako rekwizyty wybraliśmy klocki i kartki papieru. Zależało nam na tym, aby można je było wykorzystywać wielokrotnie lub niskim kosztem odtworzyć.

Wiemy już, że w pudełku znajdzie się góra klocków, kubek, kilkanaście małych podkładek oraz zalaminowane kartki.

Symulacja powinna zmieścić się na 2-3 lekcjach, aby dało się ją przeprowadzić w ramach zajęć w szkole lub tuż po nich. To okazało się jednym z większych wyzwań, bo cieżko jest w ciagu dwóch godzin przekazać teorię i przećwiczyć praktykę Scruma.

Przyjęliśmy zatem, że część teoretyczna może zostać podana przed symulacją w formie osobnej lekcji lub podręcznika do poczytania. A w trakcie symulacji uczniowie po prostu przećwiczą założenia Scrum za pomocą kloców.

Założyliśmy też, że symulacja będzie adresowana do starszej młodzieży, która zrozumie ideę specjalizacji, metodyki, szacowania wartości, samoorganizacji itp.

Mamy za sobą testy na młodszych dzieciach i tutaj wyzwania są zupełnie inne, ale o tym na końcu.

Kolejne założenie było takie, że z jednej strony uczestnicy powinni pracować w małych grupach, ok. 5-7 osób, a z drugiej strony konieczne jest poprowadzenie symulacji dla całej klasy liczącej niekiedy 30 osób. To oznacza, że trener musi dać sobie radę z 4 grupami równolegle.

Wreszcie ostatnie założenie było takie, że to nie my będziemy prowadzić te zajęcia, tylko woluntariusze. Gdyby polegać tylko na siłach Octigo, to szybko stalibyśmy się wąskim gardłem. W dodatku zlokalizowanym głównie we Wrocławiu.

Idea, która nam przyświecała była taka, żeby stworzyć symulację, którą można zamknąć w pudełku, szybko przeszkolić z jej prowadzenia woluntariusza, który rozumie uprzednio założenia Scrum i wypuścić go tak wyposażonego do szkół.

Dzisiaj jesteśmy na etapie kolejnych testów wewnętrznych. Mamy już ogólną fabułę i główne zasady gry. Trzeba jeszcze dopracować materiały i skalibrować przebieg gry szczególnie z perspektywy czasowej. Chcemy, aby dało się rozegrać 4 sprinty w 2-3 godziny lekcyjne.

Gdy gra będzie działać, przeprowadzimy kilka testów zewnętrznych na uczniach i wówczas będziemy gotowi do zaprojektowania materiałów przez profesjonalnego grafika.

To, co ciągle jest jeszcze niepewne, to jak znaleźć finansowanie na zorganizowanie armii woluntariuszy wyposażonych we własne pudełka do prowadzenia gry oraz w jaki sposób nawiązać współprace ze szkołami. Ale pracujemy nad tym.

 

Wspominałem o młodszych uczestnikach, otóż sądzimy, że do jednego pudełka klocków, można by włożyć wiele scenariuszy gier, również takich adresowanych do uczniów podstawówek. Wystarczyłoby wziąć inne kartki z planami dla różnych grup uczniów.

Pod koniec maja mam zaplanowany test z jednej z podwrocławskich podstawówek i zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Druga wersja symulatora Scale Agile

Druga wersja symulatora Scale Agile

W nowej wersji symulatora Scale Agile wszystkie stany uczestników symulacji zapisują się na serwerze, więc gdy użytkownik odświeży stronę, zerwie mu się połączenie lub pojawi się inny problem techniczny, to może kontynuować grę tam, gdzie ją przerwał.

Oprócz tego naniosłem szereg poprawek ergonomicznych, szczególnie przydatnych przy grze przez telefon.

To wszystko powinno usprawnić rozgrywkę przez dużą liczbę grup równolegle.

 

 

 

Natomiast na ekranie dla trenera można podejrzeć status wszystkich sesji. Można też zobaczyć informacje o tym, na jakim kroku znajduje się, który gracz oraz jaki ma aktualny wynik.

W nasz symulator można zagrać pod adresem: https://scale.octigo.pl/

Agile @ Scale

Agile @ Scale

PMBOK powstał jako encyklopedia zarządzania projektami, korzystając z której firmy muszą zbudować własną metodykę przez właściwą selekcję i adaptację metod.
Dwadzieścia lat temu pojawiło się kilkanaście metodyk zwinnych, z których świat zdominował Scrum z elementami Kanban i XP. Te podejścia zwane też procesami lub frameworkami mają nieco inną logikę. Przykładowo Scrum Guide prezentuje konkretny zestaw terminów, technik, spotkań, dokumentów, ról, które powinny się pojawić w zespole praktykującym zwinność.

(więcej…)

Zwinni. Zbrodnia i Scrum

Zwinni. Zbrodnia i Scrum

4 maja ukaże się moja książka na temat Scruma pod tytułem Zwinni. Zbrodnia i Scrum.

Tutaj możecie znaleźć linka do sklepu wydawnictwa Helion, gdzie będzie można ją nabyć. Prawdopodobnie ukaże się też w Empiku i internetowych księgarniach.

Zanim będzie dostępna postanowiłem napisać kilka słów, o czym jest. Zwinni… to powieść w gatunku kryminału. Szajka przestępców zostaje zmuszona lub zachęcona do przeprowadzenia kradzieży ponad sześciotonowego dzieła sztuki. Ze względu na jego wielkość ów przedmiot trzeba zwinąć kawałek po kawałku, co staje się pretekstem do zorganizowania projektu scrumowego.

Około 90% książki to fabuła i akcja, natomiast 10% to pokazanie w praktyce zastosowań technik i metod zwinnych. Jest parę trupów, miłość i pieniądze, jak to w projektach.

Zależało mi jednak przede wszystkim na zilustrowaniu czegoś ulotnego, co jednak decyduje o tym, że projekt jest zwinny lub nie. Chciałem pokazać wartości projektu zwinnego, postawy te właściwe i te niewłaściwe w takim projekcie. Aby je dobrze pokazać, musiałem wprowadzić sytuacje konfliktowe, dylematy bohaterów, spadki motywacji i kryzysy. Jak to mówią, na dobre czasy, to i PRINCE2 da radę, dopiero w kryzysie ujawnia się duch zespołu.

Chciałem pokazać też coś jeszcze bardziej ulotnego. Z różnorodności osobowości członków zespołu, z tarć pomiędzy nimi i okazywanego wsparcia rodzi się duch zespołu. W trakcie kolejnych przełomów banda indywiduów staje się zgraną drużyną. Zależało mi na tym, aby na końcu czytelnik pomyślał sobie „chciałbym być częścią tej ekipy”.

Głównym bohaterem książki jest niedoświadczony Scrum Master, który ma za zadanie zorganizować projekt, w którym jeszcze nie brał udziału – kradzież dzieła sztuki. Głównym bohaterem jest też mafioso, który ku swojemu zdziwieniu i rozbawieniu jest wtłaczany w rolę sponsora projektu. Głównym bohaterem jest również dziewczyna, na której zlecenie odbywa się cała akcja, która nieporadnie próbuje odgrywać rolę product ownera. Wreszcie najbardziej głównym bohaterem jest zespół, który nawet nie ma świadomości, że jest zwinny, ale ta ignorancja niespecjalnie mu przeszkadza.

Jeżeli jesteście ciekawi, czy mi się udało, zapraszam do lektury. Tutaj będziecie mogli znaleźć książkę.

Aby przekonać wydawnictwo, że jest to nadal podręcznik, to na końcu książki dodałem słownik terminów ze świata agile. Także jest pełna profeska.

Zwinna metodyka Komisji Europejskiej

Zwinna metodyka Komisji Europejskiej

Wiedzieliście, że Komisja Europejska rozwija własną metodykę prowadzenia projektów w duchu agile? Okazuje się, że tak.

Efektem prac tego zespołu jest stworzenie dwóch książek, które za darmo można pobrać ze stron Unii Europejskiej. Metodykę opracowała organizacja pod nazwą PM2 Alliance. Ku mojemu zaskoczeniu, bo nie wiedziałem do niedawna o jej istnieniu, PM2 Alliance oferuje sześć certyfikatów, członkostwo i własne standardy, a nawet program afiliacyjny dla firm szkoleniowych. Sprawdziłem jednak, czy są jakieś oferty pracy wymagające tych certyfikacji i na terenie EU nie znalazłem żadnej (szukałem w Linkedin). Więc chyba organizacja nie jest jeszcze zbyt rozpoznawalna. Ciekawe, jak się rozwinie.

PM2 Alliance prowadzi działalność również przez regionalne oddziały, organizując konferencje i seminaria. Jednak nie znalazłem żadnej aktywności w Polsce. Nie ma też oddziału w Polsce. Może to jest dobry moment, aby grupa wolontariuszy przejęła inicjatywę i ściągnęła PM2 Alliance do Polski? Trzecia konkurencyjna organizacja do IPMA i PMI? Czemu nie 🙂

Książka pierwsza to zwinne projekty. Podręcznik do zwinnego prowadzenia projektów ma 114 stron i jest za darmo do pobrania z pm2alliance.eu. Nazywa się PM2 – Agile Guide 3.0.1. Napisano go w formule tzw. body of knowledge, czyli leksykony zawierającego omówienie najważniejszych zagadnień z zarządzania zwinnego projektami. Nie jest to zatem metodyka tylko opis różnych podejść wrzuconych do wspólnego worka pod nazwa agile. Treści podzielono rozdziały o różnych metodykach zwinnych, rolach, ceremoniach (głównie chodzi o spotkania), dokumentach i technikach. Aby nie był to tylko spis zagadnień, autorzy dodali wstęp omawiający, czym jest agile i jak go stosować. Do poszczególnych technik dopisano też tabelki RAM, aby pokazać, jakie role są zaangażowane w daną technikę.

Książka druga to kaskadowe. Podręcznik do kaskadowego prowadzenia projektów ma 147 stron i napisano go w bardzo podobny sposób do PMBOK Guide. Nawet układ rozdziałów przypomina tą książkę tyle, że podziału dokonano nie na obszary wiedzy a na grupy procesów: inicjacja, planowanie, kontrola, koordynacja, zamykanie. Zaś podrozdziały z kolei przypominają procesy PMBOKowe. Mają inputy, role, kroki, outputy. W książce proponuje się całą listę nowych dla mnie ról, np. User Representative, Project Owner, Solution Provider, Business Implementation Group. Mam wątpliwości, czy to nazewnictwo się przyjmie, bo w projektach raczej zadomowił się Sponsor. Mam też spore wątpliwości, gdy metodyka oferuje dużo predefiniowanych ról. Pachnie mi to wówczas Prince2 lub AgilePM, czyli malowaniem strusia w barwy kolibra.

Książki są dość obszerne i są za darmo. To ich niewątpliwa zaleta. Jednak układ treści przypomina nieco PMBOK Guide, co utrudnia uczenie się z nich od deski do deski. Raczej mogą pełnić rolę reference book, czyli pozycji, które otwiera się na właściwej stronie, gdy ma się konkretny problem. Mi bardzo brakuje w nich przykładów zastosowania. W książkach pojawia się mnóstwo terminów, np. ArOw (architecture owner), ale brakuje pokazania, jak dany termin w praktyce ma funkcjonować. Wrzucenie tabelki RAM to za mało moim zdaniem, aby dobrze to zrozumieć. Książki natomiast mogą się sprawdzić przy podejściu do certyfikacji oferowanych przez PM2 Alliance, podobnie jak PMBOK Guide pomaga w egzaminie PMP. Wadą obu pozycji jest jeszcze pominięcie opisów technik. Uważa, że właśnie techniki najlepiej jest przedstawić w formie takiego body of knowledge / leksykonu, bo czytelnik może sobie z nich sam dobierać, co mu pasuje do sytuacji.

Ta inicjatywa przypomina inicjatywę, w której sam brałem udział w Polsce. Jej celem było stworzyć podręczniki, rekomendacje i program rozwoju kompetencji zarządzania projektami dla sektora publicznego. Była ona prowadzona pod egidą KPRM. Więcej informacji o niej znajdziecie tutaj.

Więcej informacji o inicjatywie Komisji Europejskiej znajdziecie tutaj. Natomiast samą książeczkę możecie pobrać tutajtutaj.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany