Whisky – zarządzanie procesem

Warsztat może zostać użyty w celu uświadomienia znaczenia jakości i jej brak na wynik finansowy spółki. Zademonstrowania wpływu wszystkich uczestników na efektywność procesów. Wykład na temat całościowego spojrzenia na proces oraz satysfakcję klienta dostarcza uczestnikom wiedzy potrzebnej do zrozumienia funkcjonowania procesów w organizacji oraz roli każdego w procesie.
Centralnym elementem szkolenia jest symulacja Whisky. Symulacja w praktyce pokazuje jak funkcjonuje proces w aspekcie: zarządzania logistyką i magazynem, operacji produkcyjnych, przezbrajania, synchronizacji kolejnych etapów produkcji, defektów i wiele innych. Dzięki temu uczestnicy szybko uświadamiają sobie jako rolę pełnią w rzeczywistych procesach.

Wybrani klienci szkolenia

ruukki  wsb bzwbk leasing

Główne zagadnienia

 • Lean Management
 • Mapowanie procesu
 • Czas przejścia, czas taktu, czas cyklu
 • Przezbrajanie procesu
 • Optymalizacja procesu
 • Wpływ strat na produktywność
 • Kanban, SMED

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 8-15
 • Czas trwania: 2-3 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami

Wprowadzenie do lean management

Przedstawienie symulowanej sytuacji i zasad gry

Stworzenie mapy strumienia wartości symulowanego procesu

Stworzenie mapy symulowanego procesu dla pierwszego gatunku whisky

Dostawa pierwszych partii whisky

Analiza czasów dostaw

Definiowanie kryteriów satysfakcji klienta

Wprowadzenie nowych gatunków Whisky (zmienny proces)

Dostawa drugich partii Whisky

Omówienie wyników symulacji

Wykład na temat funkcjonowania procesów i kryteriów jakości i przepływu pracy w procesie

Dzień 2. Proces zarządzania wymaganiami, modelowanie systemów

Pomiar procesu i identyfikacja strat

Optymalizacja zadań w procesie

Dostawa trzecich partii whisky

Wykonanie pomiarów na procesie (Gemba), zaprojektowanie kart kontrolnych

Omówienie wyników symulacji

Omówienie technik śledzenia wąskich gardeł i źródeł problemów w procesie

Dzień 3 – Zwinne techniki analizy wymagań, jakościowa perspektywa

Wprowadzenie do metodyki SMED

Cwiczenie optymalizacji przezbrojeń na symulowanym procesie

Analiza czasu taktu, stosowanie wykresów Yamazumi

Wprowadzenie do kanban

Wdrażanie kanban na symulowanym procesie

Dostawa kolejnych partii whisky zgodnie z Kanban

Końcowe omówienie symulacji

Korzyści

 • Przekonanie do całościowego spojrzenia na proces
 • Wzrost wiedzy na temat postrzegania jakości przez klienta
 • Demonstracja na przykładzie symulacji wpływu problemów w zarządzaniu procesami na rezultaty biznesowe
 • Przełożenie problemów i usprawnień w zarządzaniu symulowanym procesem na rzeczywiste sytuacje w firmie
 • Integracja ludzi w interaktywnej symulacji
 • Budowanie wagi współpracy i komunikacji we wspólnym procesie
 • Poczucie zwycięstwa z podniesienie efektywności symulowanego zakładu produkcyjnego
 • Kształtowanie postaw wspierających ciągłe doskonalenie jakości
 • Budowanie wspólnej wizji strumienia wartości w firmie

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał typowe parametry procesu
 • rozumiał filozofię lean
 • potrafił stworzyć prosta VSM oraz mapę procesu
 • potrafił zmierzyć czasy cyklu zadań w procesie
 • potrafił identyfikować podstawowe typy strat w procesie
 • rozumiał funkcjonowanie metody Kanban
 • potrafił zoptymalizować przezbrojenie za pomocą SMED
Share This