Massawa – leadership (przewodzenie zespołom)

W 2007 roku Project Management Institute® uznał Massawę za najlepsze na świecie szkolenie z zarządzania projektami (PMI® Award 2007), a w 2014 International Simulation and Gaming Association uznał Massawę za najlepszy warsztat interaktywny. Massawę przeżyło ponad 3000 uczestników szkoleń zamkniętych, otwartych i studiów podyplomowych z kilkunastu krajów Europy.

Massawa Leadership to wariant naszej gry szkoleniowej Massawa adresowany do członków, liderów i kierowników zespołów. Szkolenie uczy współpracy w zespole, roli przywódcy oraz demonstruje w praktyce różne style zarządzania i komunikacji, a przede wszystkim pełnienia funkcji menadżera.

Przewaga Massawy Leadership nad tradycyjnym szkoleniem polega na interaktywnej formule gry szkoleniowej wzbogaconej dodatkowo o bloki teoretyczne i ćwiczeniowe dotyczące współpracy zespołowej i komunikacji. Uczestnik w tym samym czasie zdobywa wiedzę na temat tego, jak być efektywnym członkiem zespołu lub jego menadżerem oraz dzięki symulacji ma szansę w praktyce ją zweryfikować i ugruntować również na poziomie umiejętności. Uczestnik ma zastosować zdobytą wiedzę w swojej pracy, a nie tylko nauczyć się teorii.

Wybrani klienci szkolenia

bd  ibm agc glass  infosys

Główne zagadnienia

 • Komunikacja w projekcie
 • Procesy zarządcze i wykonawcze w projekcie
 • Role w projekcie
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie jakością
 • Planowanie i śledzenie wykonania projektu

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 8-12
 • Czas trwania: 3 lub 4 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1.  

Rola kierownika projektu wg PMBOK® Guide

Rola i zadania kierownika w organizacjach

Typowe trudności w pracy z ludźmi

Kierownik jako lider zmian w organizacji, wymagania kompetencyjne

Wprowadzenie w zasady gry

Blok wykładowy na temat zarządzania i delegowania zadań w zespole

Rozegranie pierwszej połowy gry

Podsumowanie pierwszej połowy gry i analiza współpracy, komunikacji i zarządzania w symulowanym zespole.

Dzień 2. 

Planowanie i koordynowania zadań na przykładzie symulacji Massawa;

Przywództwo transakcyjne a charyzmatyczne;

Psychologiczne mechanizmy funkcjonowanie grupy zadaniowej;

Zasady delegowanie zadań w relacjach nieformalnych;

Rozegranie drugiej połowy gry;

Podsumowanie drugiej połowy gry, analiza współpracy, komunikacji i zarządzania w symulowanym zespole;

Blok wykładowy na temat koordynowania i kontroli wykonania zadań.

Dzień 3. 

Motywacja zespołów zadaniowych;

Unikanie manipulacji w pracy w organizacji;

Diagnoza etapu rozwoju pracownika zespołu projektowego;

Autodiagnoza stylu przywódczego;

Style zarządzania i ich dostosowanie do potrzeb pracownika i zadania;

Motywacja zespołów zadaniowych.

Dzień 4. 

Skąd biorą się problemy w pracy z ludźmi

Dlaczego niektórzy ludzie sprawniej komunikują się z innymi?

Tradycyjne metody radzenia sobie ze sporami

Rodzaje rozwiązań konfliktów

Zasady poprawnej komunikacji

W jaki sposób przeciwdziałać manipulacjom stosowanym przy rozwiązywaniu konfliktów?

Jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym w kontaktach z ludźmi?

Korzyści

 • Jakość potwierdzona dwoma międzynarodowymi nagrodami
 • Zintegrowanie zespołu projektowego i przełamanie barier komunikacyjnych
 • Doświadczenie cyklu życia grupy
 • Praktycznej nabycie wiedzy o przewodzeniu grupie
 • Poznanie szerokiego spektrum kompetencji menadżerskich
 • Zmiana postaw na proprojektowe, których podstawą jest przekonanie, że sukces i klęska projektu zależy od całego zespołu
 • Wzrost motywacji do prowadzenia projektów
 • Wzrost przekonania, że zarządzanie projektem to nie jest tylko biurokracja
 • Nabycie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektami, np.: zakres, koszt, harmonogram, WBS, jakość, zmiana, sponsor, ryzyko itp.
 • Poznanie środowiska realizacji projektu i wpływu udziałowców
 • Zrozumienie optymalnego sposobu planowania projektu
 • Poznanie cyklu życia projektu i wpływu zmian, ryzyk, udziałowców, zysku, kosztu na projekt w poszczegól- nych etapach
 • Poznanie i przećwiczenie w praktyce technik zarządza- nia projektami: mapa udziałowców, trendy kamieni milowych, planowanie bieżące

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał pojęcie zespół zadaniowy,
 • rozumiał specyfikę pracy zespołów projektowych,
 • identyfikował różnicę ról i odpowiedzialności projekt managera w zależności od struktur organizacyjnych firmy,
 • rozpoznawał etapy procesu zarządzanie zespołem projektowym,
 • znał mechanizmy psychologiczne, którym podlegają grupy projektowe,
 • rozróżniał między motywacją a manipulacją,
 • znał modele zarządzania zespołem,
 • potrafił stosować podstawowe zasady planowania i kontrolowania prac zespołu,
 • znał sposoby efektywnego komunikowania się w zespole,
 • rozpoznawał typowe przyczyny konfliktów w powstające w zespole,
 • znał sposoby zarzadzania konfliktami w zespole projektowym,
 • widział różnicę miedzy przewodzeniem ludzi a przywództwem nad ludźmi,
 • potrafił zaplanować zlecone nawet bardzo złożone zadanie,
 • potrafił monitorować efektywność wykonania zadań przez podległe zespoły,
 • umiał delegować wybrane zadania innym członkom zespołu,
 • był produktywnym członkiem zespołu,
 • skutecznie i efektywnie komunikował się z zespołem, przekazując tylko właściwe informacje we właściwym czasie.
 • potrafił określić poziom rozwoju pracownika i dostosować własny styl pracy z nim,
 • potrafił dostosować sposób komunikacji do potrzeb pracy dla wyników w projekcie,
 • rozumiał konieczność pracy nad efektywnością pracy zespołu,
 • rozumiał konieczność stałej pracy z zespołem projektowym,
 • widział konieczność dostosowania własnej pracy do potrzeb pracownika,
 • rozumiał konieczność pracy nad profilaktyką konfliktów,
 • widział uzasadnienie stosowanie narzędzi i technik zarządzania ludźmi z wykorzystaniem zasada psychologii społecznej.

PMBOK, PMP, PMI-ACP, CAPM, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP, PfMP, PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Share This