Metoda Monte Carlo w projektach

Metoda Monte Carlo pozwala na precyzyjną analizę wartości ryzyk, co jest szczególnie przydatne w projektach obarczonych ze swej natury dużą zmiennością oraz niepewnością. Jeżeli organizacja stara się podejmować racjonalne decyzje w projektach oparte na tzw. twardych liczbach, to z pewnością skorzysta z przejścia od jakościowej analizy ryzyk do modeli ilościowych.

Metoda Monte Carlo polega na analizie rozkładu zmiennej wyjściowej tzw. Y, na podstawie analizy rozkładu zmiennych wejściowych tzw. X-ów. W prosty sposób pomaga ustalić zależność między wpływem kosztowym lub czasu trwania ryzyka na projekt a jego prawdopodobieństwem.

Więcej na ten temat można przeczytać na naszym blogu.

Wybrani klienci szkolenia

orlen koltrans

Główne zagadnienia

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Podstawy statystyki opisowej
 • Regresja liniowa, korelacja, parametry rozkładu statystycznego
 • Zastosowanie Monte Carlo do analizy ryzyk

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Wprowadzenie analizy danych 

Wprowadzenie do statystyki

Podstawowe parametry rozkładu: średnia, odchylenie standardowe, wariancja, modalna

Czyszczenie i przygotowanie danych do analizy

Analiza danych za pomoca regresji liniowej i korelacji

Odnajdywanie trendów, estymowanie danych

Wprowadzenie do metody Monte Carlo

Dzień 2. Metoda Monte Carlo w projekcie

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Ryzyko a niepewność

Budowa modelu i zbieranie danych na potrzeby Monte Carlo

Dopasowywanie rozkładów do danych empirycznych

Budowanie funkcji transferu

Interpretacja wyników metody Monte Carlo

Tworzenie wielu kart Monte Carlo

Analiza wrażliwości parametrów modelu Monte Carlo

Korzyści

 • Poznanie metody Monte Carlo i jej adaptacji w projektach
 • Praktyczne przećwiczenie zastosowania Monte Carlo w wybranym przez uczestników projekcie (konieczne przygotowanie danych przed szkoleniem)
 • Ocena wartości stosowania Monte Carlo w analizie firmowych ryzyk

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał założenia metody Monte Carlo,
 • znał podstawy statystyki opisowej,
 • rozumiał różnicę między parametrem deterministycznym a probabilistycznym,
 • umiał stworzyć model Monte Carlo na potrzeby projektów.
Share This