+48 512 364 075
Szkoła Project Managera – studia podyplomowe
Podsumowanie
Opis szkolenia

Szkoła Project Managera – studia podyplomowe

Jedyne takie studia!

Zapraszamy do Szkoły Project Managera VII edycja. Jedyne w Polsce specjalistyczne studia podyplomowe kładące nacisk nie tylko na wiedzę, ale i na umiejętności kierownika projektu. Studia zawierające gry strategicznie wielokrotnie nagradzane przez Project Management Institute.

„Uśmiech przy słowie Szkoła w pełni oddaje specyfikę zajęć świetna atmosfera i co najważniejsze nauka przez doświadczenie, osobiste i prowadzących, a to bezcenne! Miernikiem tego jest niezwykle szybko upływający czas. Jak tak dalej pójdzie będę musiała powiedzieć: <wszystko co dobre szybko się kończy>”
„Zajęcia prowadzone są świetnie, cała tematyka jest dla mnie kompletną nowością i sam fakt, że nie czuję się znudzona, jak po wykladzie świadczy o jakości prowadzenia.  Natomiast nadal jestem pod wrażeniem Waszego zawodowego doświadczenia, którym dzielicie się :-)”

Studenci Szkoły Project Managera

VII Edycja Szkoły Project Managera na jesień 2017! Zapraszamy (terminy na dole strony).

Dla kogo przeznaczona jest szkoła?

 • Absolwenci pochodzą z takich firm, jak: BZWBK Leasing, BZWBK, Capgemini, Credit Agricole, Koelner, Gigaset, Mota Engil CE, PCC Rokita, Perschmann, Radio Zet, Thomson Reuters, Rockwool, ZPC Otmuchów.
 • Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych, członkowie zespołów projektowych, konsultanci oraz osoby związane z pracę w projektach.
 • Managerowie, koordynatorzy, liderzy odpowiedzialni za koordynację zadań, projektów operacyjnych.
 • Osoby zainteresowane poprawą efektywności swoich działań indywidualnych w obszarze, planowania, zarządzania ryzykiem, jakością, komunikacją czy zakresem.
 • Osoby wytypowane do programów związanych z zarządzaniem talentami, o wyższym potencjale, stanowiące przyszłą kadrę managerską
 • Właściciele firm, dyrektorzy, członkowie zarządów zainteresowani wdrożeniem procesów związanych z zarządzaniem projektami w firmach
 • Trenerzy, Coachowie i konsultanci planujący poszerzyć zakres kompetencji merytorycznych w obszarze projektowym

SPM świadectwoSzkoła daje zarówno możliwość nabycia kompetencji dla osób wchodzących dopiero w tematykę zarządzania projektami jak i osób pracujących w tym charakterze. Szkoła stanowi również przygotowanie do certyfikacji PMP®.

Organizacja szkoły

Warunkiem przyjęcia jest minimum średnie wykształcenie.

 • Szkoła Project Managera to 7 dwudniowych zjazdów szkoleniowych (126 godzin)
 • Zakres merytoryczny to 7 bloków tematycznych
 • Zajęcia odbywają się w weekendy w godzinach od 9.00 do 17.00.
 • Grupa uczestników to nie więcej niż 15 osób
 • Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny i interaktywny
 • Kończą się egzaminem, którego zaliczenie daje dyplom studiów na WSB Wrocław

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

e-mail: szkolenia@octigo.pl

Po przystąpieniu do egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkoły oraz dyplom studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach Szkoły.

Program merytoryczny

Program szkoły podzielony jest na 7 bloków tematycznych stanowiących pełny zakres wiedzy merytorycznej dotyczącej zarządzania projektami

Blok 1 – 2 dni szkoleniowe
Wprowadzenie do zarządzanie projektami
Kluczowe zagadnienia podejmowane w trakcie zajęć
Organizacja funkcjonalna, projektowa, macierzowa, Udziałowcy projektu, Metodyka zarządzania projektem, Projekt, Proces, Zadanie, Kierownik projektu, PMBOK® Guide, PRINCE 2, PMS, Cykl życia projektu, Role w projekcie, Otoczenie projektu, Struktura organizacyjna

Cele szkoleniowe

 1. poziom wiedzy – uczestnik:
  1. zna strukturę metodyki PMBOK® Guide
  2. zna różnice miedzy projektem, procesem a zadaniem
  3. zna pojęcie otoczenie projektu
  4. zna typową strukturę projektową
  5. zna role występujące w projekcie
  6. wie jakie komórki biorą udział w zarządzaniu projektem
  7. zna cykle życia projektu
 2. poziom umiejętności – uczestnik:
  1. potrafi rozróżniać prace projektowe, od procesowych i innych rodzajów zadań
  2. potrafi przeanalizować otoczenie projektu i jego wpływ na projekt
  3. potrafi ocenić z jaką struktura organizacji ma do czynienia w projekcie
 3. poziom postaw – uczestnik:
  1. rozumie wpływ otoczenia na projekt
  2. rozumie wpływ warunków organizacji na projekt
  3. jest przekonany do konieczność przeplanowywania projektu przy zmiennym środowisku projektowym

Blok 2 – 2 dni szkoleniowe
Massawa – gra symulacyjna (PMI Award 2007)
Kluczowe zagadnienia podejmowane w trakcie zajęć
Komunikacja w projekcie, Procesy zarządcze i wykonawcze w projekcie, Funkcjonowanie ról w projekcie, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie, jakością, Planowanie i śledzenie wykonania projektu (kamienie milowe), Identyfikacja wąskich gardeł

Cele szkoleniowe

 1. poziom wiedzy – uczestnik:
  1. zna podstawowe pojęcia związana z metodologią zarządzania projektami
  2. wie, jakie komórki biorą udział w zarządzaniu projektem
  3. zna cykle życia projektu
 2. poziom umiejętności – uczestnik:
  1. potrafi określić (nazwać) główne elementy realizowanego projektu,
  2. potrafi dopasować styl swojej pracy do wymagań zespołu projektowego
  3. potrafi przeanalizować bieżące problemy i wyciągać z nich wnioski
 3. poziom postaw – uczestnik:
  1. odczuwa konieczność skutecznego zarządzania projektami
  2. rozumie konieczność skutecznego i efektywnego komunikowania się w procesie
  3. zarządzania projektami
  4. rozumie konieczność bieżącego raportowania w projektach
  5. widzi konieczność szybkiej akomodacji do zmian pojawiających się w projektach
  6. rozumie konieczność pracy w grupie nad wynikiem całego projektu
  7. widzi złożoność i zależność wielu czynników w projekcie

Blok 3  – 2 dni szkoleniowe
Zarządzanie zakresem, czasem, kosztem, jakością
Kluczowe zagadnienia podejmowane w trakcie zajęć
Wymiary projektu, Zakres, Czas, Koszt, Przedmiot dostaw w projekcie, WBS – struktura podziału prac, OBS, RACI, Scope creep, Harmonogram Gantta, Ścieżka krytyczna, Zależności między zadaniami, PERT, Kamień milowy, Etap, Prawo Parkinsona, Bilansowanie zasobów, Fast tracking, Crashing, Metoda wartości wypracowanej, Budżetowanie, ROI, NPV, CTQ, Jakość, Diagram Ishikavy, Burza mózgów, Mapa procesu, Defekt, Sigma

Cele szkoleniowe

 1. poziom wiedzy, uczestnik:
  1. zna technik i metod zarządzania czasem, kosztem i zakresem
  2. zna zasady planowania projektu w aspekcie czasu, zakresu i kosztu a także
  3. odpowiedzialności za zadania
  4. zna metody pomiaru efektów projektu
  5. zna techniki związane z poprawą, jakości w projektach
  6. zna zasady mapowania procesów
  7. rozumie wzajemny wpływ na siebie poszczególnych parametrów projektu
 2. poziom umiejętności, uczestnik:
  1. potrafi tworzyć harmonogram projektu
  2. potrafi stosować techniki kompresji harmonogramu
  3. potrafi wyliczyć wartość wypracowaną w projekcie
  4. potrafi zastosować techniki monitorowania postępu i zmian czasu, zakresu i kosztu
  5. potrafi przeprowadzić burzę mózgów
  6. potrafi zmapować proste procesy
 3. poziom postaw, uczestnik:
  1. jest przekonany o konieczności planowania prac w projekcie
  2. jest przekonany o koniczności dbania o jakość w projekcie
  3. jest przekonany o konieczności monitorowania postępów w projekcie

Blok 4- 1 dzień szkoleniowy
„Podróż dookoła świata” – gra szkoleniowa
Kluczowe zagadnienia podejmowane w trakcie zajęć
Zmiana, Integralność projekty, Rejestr zmian, Żądanie zmiany, Negocjacje

Cele szkoleniowe

 1. poziom wiedzy, uczestnik:
  1. zna proces zarządzania zmianą,
  2. wie, czym jest żądanie zmiany,
  3. wie, jak działa rejestr zmian,
 2. poziom umiejętności, uczestnik:
  1. potrafi analizować wpływ zmian na projekt w rozbiciu na wymiary projektu
  2. potrafi modyfikować projekt, aby był zgodny z żądaniami zmian
  3. potrafi dokumentować zmiany
  4. potrafi negocjować zmiany, aby zachować integralność projektu
 3. poziom postaw, uczestnik:
  1. uważa, że zachowanie integralności projektu jest istotnym obowiązkiem kierownika projektu
  2. podejmuje aktywne działania, gdy pojawia się zmiana i stara się uświadamiać
  3. udziałowców projektu o konsekwencjach swoich decyzji
  4. uważa, że zmiany w projekcie są nieuniknione
  5. rozumie, jak złożone bywa zarządzanie integralnością

Blok 5 – 3 dni szkoleniowe
„Mayday, Mayday” – gra symulacyjna z zarządzanie ryzykiem (PMI Award 2009)
Kluczowe zagadnienia podejmowane w trakcie zajęć
Zarządzanie ryzykiem, Niepewność, Baza wiedzy, Rejestr ryzyk, Kierownik projektu i Komitet sterujący, Plan bazowy, bieżący i rzeczywisty, Prognozowanie, Bufor na ryzyka, Strategie reakcji na ryzyka

Cele szkoleniowe

 1. poziom wiedzy – uczestnik:
  1. zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem w projektach
  2. zna przebieg procesu zarządzania ryzykiem
  3. potrafi opisać kolejne etapy procesu
  4. zna różnicę między aktywnym i pasywnym podejściem do  ryzyk w projekcie
  5. rozumie termin „zarządzanie projektem przez ryzyka i zmiany”
 2. poziom umiejętności – uczestnik:
  1. potrafi identyfikować ryzyka i tworzyć ich rejestr
  2. potrafi określać wpływ potencjalnego ryzyka na projekt w kontekście pełnionej przez siebie roli
  3. potrafi określić wpływ ryzyka na projekt – analiza jakościowa i ilościowa
  4. jest wyczulony na dostrzeganie w projekcie symptomów pojawiania się ryzyk
  5. rozumie wartość aktywnego zarządzania ryzykiem w projektach
 3. poziom postaw – uczestnik:czuje konieczność aktywnego skutecznego zarządzania ryzykiem w projekcie
  1. dostrzega wartość aktywnego zarządzania ryzykiem w efektywności projektu
  2. docenia potrzebę inwestycji zasobów projektu w celu minimalizacji ryzyka
  3. czuje potrzebę skutecznego i efektywnego komunikowania symptomów ryzyk
  4. dostrzega rolę wszystkich osób zaangażowanych w projekt w proces zarządzania ryzykiem
  5. dostrzega słuszność strategii „patrzenia w przód” w projektach

Blok 6 – 1 dzień szkoleniowy
„Park rozrywki” – gra symulacyjna
Kluczowe zagadnienia podejmowane w trakcie zajęć
Portfel projektów, Bilansowanie zasobów, Cele strategiczne, Wąskie gardło, Cashflow, Inwestycja, Priorytetyzacja i selekcja projektów

Cele szkoleniowe

 1. poziom wiedzy – uczestnik:
  1. wie, jak przebiega priorytetyzacja i selekcja projektów,
  2. zna perspektywę komitetu sterującego portfelem projektów,
  3. zna dobre praktyki alokacji zasobów do projektów,
  4. zna techniki kategoryzowania i priorytetyzacji projektów,
 2. poziom kompetencji – uczestnik
  1. umie bilansować zasoby w portfelu projektów,
  2. umie priorytetyzować projekty,
  3. potrafi oszacować cashflow w portfelu projektów,
  4. potrafi obliczyć wartość portfela projektów,
 3. poziom postaw – uczestnik
  1. jest świadom, że projekt z perspektywy komitetu sterującego to inwestycja, która ma przynieść zwrot,
  2. jest świadom wpływu dobrego zarządzania portfelem projektów,
  3. jest świadom funkcjonowania długo i krótkoterminowych celów przedsiębiorstwa.

Blok 7 – 2 dni szkoleniowe
Podsumowanie inicjacji, planowania, kontroli, egzekucji i zamykania projektu, omówienie metodyki PMBOK, przygotowanie do certyfikacji CAPM® i PMP®
Kluczowe zagadnienia podejmowane w trakcie zajęć
Inicjacja, Planowanie, Egzekucja, Zamykanie projektu, Certyfikat PMP® i CAPM®, Procesy i obszary wiedzy PMBOK® Guide, Wdrażanie PMBOK® Guide, Project charter, Project plan, Cykl życia projektu.

Cele szkoleniowe

 1. poziom wiedzy – uczestnik
  1. wie, jakie są etapy i szczegółowy zakres prac w trakcie planowania, inicjowania egzekucji i zamykania projektu,
  2. zna założenie i mechanizmy metodyki PMBOK® Guide,
  3. zna pojęcie Project charter,
  4. zna strukturę budowy raportów poprojektowych,
  5. zna podstawowe założenie certyfikacji PMP® i CAPM®,
  6. zna warunki dopuszczenia i przebiegu egzaminu na certyfikat PMP® i CAPM®,
 2. poziom kompetencji – uczestnik
  1. potrafi zastosować etapy metodyki PMBOK® Guide w projektach realizowanych,
  2. potrafi stworzyć raport poprojektowy,
  3. potrafi ocenić i wskazać niedociągnięcia w raporcie poprojektowym,
  4. potrafi obliczyć wartość portfela projektów,
  5. potrafi przeanalizować na jakim etapie rozwoju jest dany projekt,
  6. potrafi ocenić poziom własnych kompetencji i obszarów rozwoju,
 3. poziom postaw – uczestnik
  1. rozumie potrzebę certyfikacji w zawodzie Project Managera,
  2. jest świadomy roli samokształcenia w pracy PM,
  3. jest przekonany do konieczności dostosowywania metodyk do realiów firmy.

Scrum DroidBlok 8 – 1 dzień szkoleniowy
Symulacja Scrum Droid (PMI Award 2014)

Zwinne podejście do realizacji projektów
Kluczowe zagadnienia podejmowane w trakcie zajęć
Scrum, product backlog, sprint planning, poker planning, retrospective, daily standup, technika sashimi, burndown chart, velocity chart, samoorganizacja zespołu, scrum master, product owner

Cele szkoleniowe

 1. poziom wiedzy – uczestnik
  1. zna cykl życia projektu zwinnego oraz przebieg pojedynczego sprintu
  2. zna założenie i mechanizmy metodyki Scrum,
  3. zna role w scrum: product owner, scrum master, zespół,
  4. zna podstawowe terminy scrum,
  5. zna sposób monitorowania projektu zwinnego: burndown chart, backlog, velocity chart,
  6. zna silne i słabe strony podejścia zwinnego,
 2. poziom kompetencji – uczestnik
  1. potrafi zastosować cykl życia projektu zwinnego,
  2. potrafi pełnić role scrum master i członka zespołu projektowego,
  3. potrafi raportować projekt zwinny,
  4. potrafi przeprowadzić spotkanie daily standup i retrospective.

Punkty PMI® PDU za szkolenie:

 • 14 dni – 126 PDU

Terminy zjazdów Szkoły Project Managera edycji siódmej 2017-18:

 1. 18-19.11.17
 2. 16-17.12.17
 3. 13-14.01.18
 4. 03-04.02.18
 5. 24-25.02.18
 6. 17-18.03.18
 7. 07-08.04.18

Partnerzy firmy Octigo w ramach Szkoły Project Managera:

PMI, PMBOK, PMP, PMI-ACP, PgMP, PfMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Skontaktuj się z nami!

jeśli chcesz, abyśmy poprowadzili dla Ciebie szkolenie lub tylko o nim opowiedzieli.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz: szkolenia@octigo.pl

* - wymagane

 Jestem zainteresowany/na otrzymywaniem od Octigo informacji o nowościach w ofercie

Czas trwania:
14 dni
Grupa szkoleniowa:
maks. 15
Ilość równoległych grup szkoleniowych:
dowolna

Korzyści

 • Państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności zarządzanie projektami (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wystawia dyplom)
 • Dostęp do portalu wiedzy na WWW, Android i iPhone
 • Szkoła prowadzona jest przez PMI® R.E.P
 • Najbardziej przekrojowy i kompletny program nauczania zarządzania projektami
 • Zjazdy w weekendy w wygodnych i klimatyzowanych salach we Wrocławiu, zapewniony pełen catering (lunch, przerwy kawowe, napoje)
 • Ponad 50% czasu to warsztaty i gry szkoleniowe, co czyni zajęcia dużo atrakcyjniejszymi i jednocześnie pokazuje praktyczną stronę zarządzania
 • Szkolenia zawarte w programie  wielokrotnie nagradzane PMI Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016ISAGA 2014
 • Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania projektami
 • Metodyka nauczania oparta na najlepszych praktykach szkoleń biznesowych, opracowana we współpracy z firmą Moderator, liderem na rynku szkoleń dla trenerów
 • Program przeszedł wieloletnią weryfikację w różnych grupach odbiorców
 • Program maksymalnie skompresowany, aby jak najwięcej treści dostarczyć w minimalnym czasie – tylko 7 zjazdów weekendowych
 • W programie nauczania zastosowano komputerowe symulacje projektów. Przykłady dostępne są tutaj i tutaj
 • Uczestnikami szkoły są praktycy biznesu z różnych gałęzi gospodarki, co daje szansę na interesującą wymianę doświadczeń z prowadzenia projektów
 • Zajęcia prowadzone w niewielkich, maksymalnie 15 osobowych grupach
 • Każdy uczestnik otrzyma karty do gry w Łasicę
 • Każdy uczestnik otrzyma dostęp do portalu Octigo zawierającego ponad 200 artykułów, kilkanaście lekcji i ponad 800 pytań testowych
 • Każdy uczestnik otrzyma książkę „Zarządzanie Projektami Małymi Kroczkami” w PDF
 • Każdy uczestnik otrzyma książkę „Zarządzanie projektami dla początkujących” w formie papierowej
 • Zebranie kompletu punktów PDU potrzebnych do przedłużenia certyfikacji PMP – 126 PDU lub godzin kontaktowych
 • Kilkaset stron materiałów szkoleniowych
 • Dostęp do portalu wiedzy na WWW

Skontaktuj się z nami!

jeśli chcesz, abyśmy poprowadzili dla Ciebie szkolenie lub tylko o nim opowiedzieli.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz: szkolenia@octigo.pl

* - wymagane

 Jestem zainteresowany/na otrzymywaniem od Octigo informacji o nowościach w ofercie

 

Opinie uczestników

„Uczestnicy z różnych branż – dla mnie bomba! okazuje się, że są inne równoległe światy do mojego farmaceutycznego.”

 

“Uśmiech przy słowie Szkoła w pełni oddaje specyfikę zajęć świetna atmosfera i co najważniejsze nauka przez doświadczenie, osobiste i prowadzących, a to bezcenne! Miernikiem tego jest niezwykle szybko upływający czas. Jak tak dalej pójdzie będę musiała powiedzieć: <wszystko co dobre szybko się kończy>”

 

„Zbudowaliście fajną atmosferę sprzyjającą nauce – zwróćcie uwagę, że podczas przerw często gadaliśmy na tematy związane z zajęciami – a więc miło socjalnie, ale również efektywnie pod względem nauki.”

 

„Zakres przekroczył moje oczekiwania (było dużo więcej niż myślałem)!”
„Doskonałe zgranie wiedzy i doświadczenia prowadzących.”

 

„Doskonała atmosfera sprzyjająca nauce.”

 

„Zróżnicowane metody dydaktyczne.”

 

„Jestem zaskoczony, bo jednak miałem wątpliwości 🙂

To ja dziękuję za Szkołę PM, ponieważ dla mnie to była kopalnia nowej, ciekawej wiedzy.  Jestem bardzo zadowolony i ciągle myślę jak wdrażać to, co od Was wyniosłem. Na pewno będę Was polecał!”

 

“Świetne zajęcia (nacisk na praktykę).”

 

“Super przekaz wiedzy dotyczącej projektów! Emocje sięgały “szczytów” i dobrze Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach.”

 

Biuletyn

 

Chcesz wiedzieć, o czym piszemy na blogu, co nas fascynuje, co nowego dzieje się w Octigo? Zapisz się na nasz biuletyn.

Wypełniając powyższy formularz, zgadzam się na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez firmę Octigo sp. z o.o. Twój e-mail będzie przechowywany wyłącznie w naszej bazie, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, Twój e-mail nie jest udostępniany innym podmiotom, wysyłamy biuletyn e-mailowy nie częściej niż 1-2 razy w miesiącu.

 
 
Profil na Google+ PMI, PMBOK, PMP, PgMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.